Didàskalos

Didàskalos 4/23

Issue No: 2/23  

Issue No: 4/23  

Kelma mid-Delegat

Rev. Dr Carl-Mario Sultana

Delegat tal-Konferenza Episkopali għall-Edukazzjoni Reliġjuża

Għeżież Għalliema tar-Reliġjon,

Ir-Rumani tal-antik kellhom il-proverbju li jgħid li in medio stat virtus jiġifieri li t-triq tan-nofs hija dejjem l-aħjar triq u l-aktar waħda vantaġġjuża. Bħalissa ilkoll ninsabu fiż-żmien tal-mistrieħ fil-vaganzi tas-sajf. Apparti li fis-sħana li tagħmel hawn Malta ftit jibqgħalna ħeġġa u saħħa biex nikkonċentraw fuq il-ħidma impenjattiva tat-tagħlim, irridu nżommu sewwa f’moħħna wkoll li l-mistrieħ huwa neċessarju u mportanti fih innifsu. Dan għaliex il-bniedem mhux maħluq biex jaħdem biss.

Il-mumenti ta’ mistrieħ huma neċessarji biex il-moħħ ukoll jistrieħ, u aktar ’l quddiem nidħlu b’ħeġġa akbar mill-ġdid għar-responsabbiltà tat-tagħlim. Imma dan bħal kull ħaġa oħra jrid isir bil-qies u f’moħħna rridu dejjem inżommu l-fatt li aħna għalliema mhux biss fil-klassi tal-iskola u fil-mumenti fejn inkunu fiżikament fil-kuriduri u fil-bitħa tal-iskola. Aħna għalliema dejjem u kullimkien.

Dan jgħodd għall-għalliema ta’ kull suġġett, imma aktar u aktar għalina li aħna Għalliema tar-Reliġjon. It-tfal li aħna ngħallmu fil-klassijiet tagħna ma jistennewx biss minna li aħna ngħallmuhom is-suġġett, imma li aħna l-ewwel u qabel kollox inkunu xhieda ta’ dak li ngħallmu. Għaldaqstant, aħna ngħallmu ferm aktar bl-eżempju milli bil-kelma. Ejjew noqgħodu attenti għal dan il-fatt, għax dan hu li jagħmilna għalliema awtentiċi, u mhux bil-fomm biss. Dak li jiena nagħmel lilhinn mill-iskola u mill-klassi għandu valur għal dawk kollha li niltaqa’ magħhom, kif ukoll illum fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali moderni. Aħna nafu li xi kultant dellna huwa tqil. Ejjew inkunu konxji ta’ dan ħalli dak li ngħallmu fil-klassi jkun megħjun mill-imġieba tagħna, u mhux imfixkel.

Ejjew nagħarfu din ir-responsabbiltà li aħna għandna u filwaqt li nieħdu l-mumenti meħtieġa ta’ mistrieħ, nerġgħu nimtlew bl-enerġija u l-ħeġġa biex wara l-vaganzi nkomplu fejn inkunu ħallejna b’ħeġġa akbar.

Jekk xi ħadd ikun irid jikkuntattjani dejjem jista’ jsibni fuq in-numru 79603872 jew bl-email [email protected]

Mill-Iskejjel Tagħna.....

Kulleġġ Marija Reġina

Skola Medja Naxxar

Hekk kif ġiet fi tmiemha is-sena skolastika 2022-2023, l-iskola medja tan-Naxxar fi ħdan il-kulleġġ Marija Reġina, għal darb’oħra ħadet ħsieb torganizza quddiesa għall-membri kollha tal-istaff. Bħas-soltu, l-istaff attenda bi ħġaru, xi ħaġa ferm apprezzata mill-għalliema tad-dipartiment tar-Reliġjon li flimkien mad-direttur spiritwali Fr Alfred Vassallo jieħdu ħsieb jorganizzaw din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika.

Din is-sena, il-quddiesa kienet ukoll okkażjoni ta’ ringrazzjament lis-Sinjura Corinne Cilia, li wara ħames snin bħala l-Kap tal-Iskola, se ttemm il-ħidma fejjieda tagħha fl-iskola. Il-Kap dejjem kienet ta’ sostenn fejn jidħol is-suġġett tar-Reliġjon u attivitajiet relatati li jsiru matul is-sena u minn hawn nirringrazzjawha u nawgurawlha għall-futur.

Kif konna ktibna fil-ħarġa preċedenti, statwa tal-Madonna xogħol l-iskultur magħruf Ġanni Bonnici (1932-2019) li kienet ilha fl-iskola numru ta’ snin u li kellha bżonn kbir ta’ restawr kienet qed tiġi restawrata mis-Sur Carmel Bonello artist u għalliem fl-iskola, fuq inizjattiva tas-sur Jonathan Laferla. Fil-fatt, il-quddiesa tal-aħħar saret għall-ewwel darba fejn il-post ġdid li twaħħlet fih l-istatwa biex b’hekk fi tmiem il-quddiesa l-għalliema kollha setgħu ikunu preżenti għall-inawgurazzjoni u t-tberik tagħha minn Fr Alfred Vassallo.

Kulleġġ San Tumas More, iż-Żejtun

Sena skolastika 2022-2023

Fi żmien il-Milied, barra l-quddies animat mid-Direttur Spiritwali tal-iskola Fr Dillon Bugeja ġewwa knisja taż-Żejtun, ġiet organizzata purċissjoni bil-bambin, bil-parteċipazzjoni tal-istudenti tas-Seba’ u t-Tmien sena. Wara, studenti mlibbsa ta’ San Ġużepp, il-Madonna, ir-rgħajja u s-slaten maġi iffurmaw presepju ħaj, fil-ftuħ tal-attività ‘Villaġġ tal-Milied’ b’risq id-Dar tal-Providenza.

Id-Dipartiment tar-Reliġjon ħadem qatigħ sabiex jipprepara programm adattat għall-istudenti tagħna.

L-istudenti tas-Seba’, it-Tmienja u d-Disa’ Sena ġew mistiedna, klassi, klassi, sabiex jirriflettu fuq l-imħabba t’Alla fil-ħajja tagħhom permezz tal-iSpazji ta’ Talb.

L-istudenti tal-Għaxar Sena twasslitilhom riflessjoni fil-klassi tagħhom bl-isem #bekind animata tant tajjeb minn Fr Dillon Bugeja.

Ġiet organizzata purċissjoni bl-istatwa ta’ Ġesù Redentur mill-iskola sal-knisja arċipretali taż-Żejtun, bis-sehem tal-istudenti tas-Seba’ u t-Tmien Sena. Mal-wasla tagħhom fil-knisja ġiet animata l-quddiesa tad-duluri.

Fuq inizjattiva ta’ xi membri tal-istaff, nhar is-Sibt, 25 ta’ Marzu 2023 ġie organizzat nofs ta’ nhar ta’ riflessjoni (fuq bażi volontarja) bl-isem ‘Pitstop’ għall-membri tal-istaff, ġewwa l-kunvent tal-Patrijiet Kapuċċini fil-Kalkara.

Fl-ewwel ġimgħat mill-bidu tas-sena skolastika organizzajna numru ta’ seminars ta’ riflessjoni għall-istudenti tal-Ħdax-il Sena ġewwa l-kunvent tal-Kapuċċini fil-Kalkara. L-istudenti jinqasmu fi gruppi żgħar u jkollhom sessjonijiet ta’ riflessjoni, kif ukoll ftit ħin ta’ talb u adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat animat minn Fr Jethro Bajada ofm cap. Mill-kummenti tal-istudenti, jidher ċar kemm hawn għatx għal ftit ħin ta’ skiet u kwiet qalb in-natura.

L-istudenti għalqu s-snin tagħhom fil-komunità skolastika tagħna b’quddiesa ta’ ringrazzjament, animata mill-istess studenti.

Matul is-sena, ħadna l-okkażjoni li nieħdu lil Ġesù Sagramentat f’kull klassi (waqt il-lezzjoni tar-reliġjon) u jkollhom ħin ta’ riflessjoni, ħin li l-istudenti tagħna japprezzaw immens!

Avviżi

Għeżież għalliema, 

Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-impenn u s-sapport li tipprovdu lir-religious counsellors fl-iskejjel tal-Istat u c-chaplains fl-iskejjel Indipendenti fil-ħidma tagħhom pastorali u spiritwali. 

Skolasajf 2023 Peace by Piece

F’dax-xhur tas-sajf, bħala SDS ser nanimaw spazji ta’ talb għall-istudenti ta’ skolasajf f’Malta u Għawdex.

Għal aktar dettalji: https://sds.mt/participate-in-sessions-for-skola-sajf-students/

Sena Skolastika 23-24

Qed nippreparaw għajnuniet għas-sena skolastika 23-24 bit-tema ‘Ngħixu l-Imħabba’.

Ser ikun għad-dispożizzjoni tagħkom, riflessjonijiet qosra relatati mat-tema u anke sessjonijiet qosra għar-religious counsellors.

Fil-ġimgħat li ġejjin ser nibgħatulkom il-link għall-paġna tas-sena skolastika 23-24 ‘Ngħixu l-imħabba’. 

Programmi u Servizz

Żuru s-sit sds.mt biex tkunu tafu iktar bil-programmi li nwettqu. Jekk ikollkom bżonn ta’ servizz, imla dil-form:  https://sds.mt/request/

Spiritual Development in Schools

Stay up-to-date with the latest news, resources and tips on pastoral care and spiritual development in schools by visiting https://sds.mt/ or contacting Fr Reuben Gauci, coordinator for Religious Counsellors and Spiritual Development in Schools. Contact Fr Reuben at [email protected] to learn more about the services provided by SDS or visit https://sds.mt/request/ to apply for any of the services offered.

Żur il-Website tal-Edukazzjoni Reliġjuża:

Didàskalos 3/23

Issue No: 2/23  

Issue No: 3/23  

Kelma mid-Delegat

Rev. Dr Carl-Mario Sultana

Delegat tal-Konferenza Episkopali għall-Edukazzjoni Reliġjuża

Għeżież Għalliema tar-Reliġjon,

Iż-żmien igerbeb u ma jistenna lil ħadd. Donnu jaqbad ritmu li xi kultant jiġri bina. Ikollna ħafna idejat u pjanijiet li nkunu nixtiequ nwettqu, imma nindunaw li minn dak li nkunu ppjanajna, inkunu għamilna fil-fatt ftit. Imma dan ma għandux jaqtgħalna qalbna. L-importanti huwa li dak li nagħmlu nagħmluh tajjeb, u ma nagħmluhx biss biex inkunu għamilnieh, jew għaliex hekk imdorrijin nagħmlu, imma għax tassew nemmnu fih.

Madankollu, meta nħarsu lura naraw li nkunu għamilna diversi affarijiet biex niffaċilitaw u ngħinu lill-oħrajn fil-qadi ta’ dmirijiethom. Dan hu li pprova jagħmel l-Uffiċċju tal-Edukazzjoni Reliġjuża tal-Konferenza Episkopali Maltija bil-għajnuna ta’ ħafna nies oħra. Fost l-affarijiet li qegħdin naħdmu fuqhom imma li huma diġà aċċessibbli hija websajt ġdida li fiha informazzjoni u riżorsi li huma ta’ għajnuna fit-tagħlim. Din il-websajt tinsab f’din il-link: www.cre.knisja.mt

Il-websajt hija kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliz, u fejn stajna għamilna traduzzjoni ta’ dak li kien possibbli li nittraduċu. Tajjeb li tatuha titwila u taraw x’tistgħu tużaw minnha. Aħna wkoll nilqgħu suġġerimenti biex nagħmluha aħjar.

F’Ottubru li ġej, il-Fakultà tal-Edukazzjoni se toffri ukoll il-kors li jwassal għal grad ta’ għalliem/a (MTL in Religious Education) mhux biss filgħodu imma wkoll part-time filgħaxija. B’hekk min diġà qiegħed jgħallem u għandu dak li hu rikjest biex jagħmel l-MTL ikun jista’ jkompli l-istudji tiegħu mingħajr ma jtellef il-ħidma ta’ filgħodu. Bħalissa l-amminstrazzjoni tal-Università għadha ma fetħitx l-applikazzjonijiet għal dan il-kors. Madankollu, jekk xi ħadd huwa interessat jista’ jkellimni biex ninfurmah meta dawn ikunu aċċessibbli. Jiena dejjem ninsisti li aktar kemm inkunu ppreparati għall-ħidma tat-tagħlim, aktar din tħalli effett fuq l-istudenti tagħna.

Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzjakom tal-ħidma kollha tagħkom fix-xhur li għaddew.

Jekk xi ħadd ikun irid jikkuntattjani dejjem jista’ jsibni fuq in-numru 79603872 jew bl-email [email protected]

Mill-Iskejjel Tagħna.....

Kulleġġ San Benedittu, Skola Medja, Kirkop

Attivitajiet Spiritwali– Sena 2022-2023

Matul din is-sena, Fr Peter Ellul kien jattendi darba fil-ġimgħa, jew l-Erbgħa jew il-Ħamis u kien ikun disponibbli kemm għall-istudenti u kemm għall-membri kollha tal-istaff. Il-preżenza tiegħu, anke dak li bena hu flimkien mal-kappillani tal-parroċċi minn fejn ġejjin l-istudenti tagħna, għamlet effett kbir.

Nhar it-Tnejn, 28 ta’ Novembru, 2022 fis-sala tal-Iskola Sekondarja tal-istess Kulleġġ kellna quddiesa bħala ringrazzjament li l-istudenti tat-Tmien Sena rċevew is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Għal din l-okkazzjoni stedinna lill-ġenituri tagħhom li ġew bi ħġarhom. Ippreparajna wkoll tifkira fl-injam lil kull student u studenta. Għal din il-quddiesa kkonċelebraw il-kappillan ta’ Birżebbuġa u ta’ Ħal Kirkop.

It-Tnejn, 19 ta’ Diċembru u l-Erbgħa 21 ta’ Diċembru 2022, kellna erba’ quddisiet mifruxin tnejn f’kull ġurnata. Dan peress li xtaqna li jkollna l-quddies fis-Sala tal-Iskola. It-Tnejn bdejna billi kellna l-purċissjoni bil-bambin mal-kurituri kollha tal-Iskola u kellna l-kant mill-istudenti kollha. Kien hemm atmosfera sabiħa u ferriħija ħafna li daħħlitna lilna lkoll fl-ispirtu tat-Twelid tal-Messija. Peress li l-istudenti kienu mqassmin, setgħu aktar jipparteċipaw fil-Quddiesa. Kellna magħna wkoll lill-kappillan ta’ Birżebbuġa.
Matul ir-Randan, Fr Peter daħal f’kull klassi tar-Reliġjon u għamel lezzjoni bħala l-Ezerċizzi Spiritwali. Dan kien mument ta’ riflessjoni fi żmien li l-Knisja tagħtina biex nindmu u nemmnu fil-Bxara t-tajba.

Peress li din is-sena l-ġurnata tad-Duluri ħabtet btala pubblika, allura l-quddiesa għamilna t-Tnejn ta’ wara. It-Tnejn, 3 ta’ April 2023 għamilna tliet quddisiet fil-bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa. Kien mument ta’ riflessjoni li fiha l-istudenti u l-istaff kellu l-opportunità li jirrifletti fuq it-tbatijiet li ġarrbet il-Madonna minħabba binha. Il-kappillan ta’ Birżebbuġa u l-Arċipriet taż-Żurrieq, flimkein ma’ Fr Peter Ellul, kienu magħna għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet Ewkaristiċi.

Nhar it-Tlieta, 9 ta’ Mejju 2023 kellna ġurnata mal-Ewkaristija u Carlo Acutis! Matul il-ġurnata kollha, l-istudenti kienu mqassmin biex jagħmlu madwar għoxrin minuta f’ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet u anke jsiru midħla tal-ħajja ta’ Carlo Acutis. Kellna magħna lil Fr Lorrie Zerafa OFM li hu inkarigat mir-relikwa ta’ dan il-Beatu u flimkien ma’ Fr Peter, kemm l-istudenti u kemm l-istaff, kellna ħin biex nieqfu ftit mir-rutina mgħaġġla u nitolbu fis-skiet flimkien.

Kulleġġ Maria Reġina, Skola Sekondarja Mosta

(ex Lily of the Valley)

Fl-aħħar ġimgħa ta’ Marzu saru diversi attivitajiet bħala preparazzjoni għall-festa tal-Għid il-Kbir. It-Tnejn 27 u l-Erbgħa 29 ta’ Marzu ġew organizzati jumejn għall-istudenti tad-disa’ u l-għaxar sena. L-istudenti bdew il-ġurnata b’riflessjoni minn Fr Roderick Baldacchino fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesù l-Mosta. Kien hemm ukoll testimonjanza minn social worker u wara l-istudenti nqasmu fi gruppi u flimkien mal-għalliema preżenti u ma’ Fr Alfred Vassallo, iddiskutew ċerti temi attwali għalihom. L-istudenti kellhom ċans għal ftit ħin ta’ soċjalizazzjoni flimkien u fl-aħħar tal-attivita` ġiet iċċelebrata l-quddiesa.

Fil-festa tad-Duluri kien imiss li ssir attivita` għall-għalliema fiċ-Ċentru Parrokkjali tal-Imtarfa. Fil-bidu tal-attivita` bit-tema “Ejjew miegħi intom biss weħidkom f’xi post imwarrab, u strieħu ftit”, sar ħsieb minn Fr Roderick. Wara ftit ħin ta’ skiet, kien hemm mument fejn ġew ixxerjati xi esperjenzi. Fil-ħin tal-break l-għalliema kellhom ċans jgħaddu ftit ħin flimkien f’ambjent differenti minn dak li jiltaqgħu fih is-soltu. L-attivita` spiċċat bil-quddiesa. Grazzi lil dawk kollha li għenu biex dawn l-attivitajiet kienu ta’ ġid għal dawk kollha li attendew għalihom.

Avviżi

Idejat għall-Assessjar

Għeżież għalliema,

Grazzi tal-ħidma tagħkom li wettaqtu matul din is-sena skolastika. Napprezza l-fatt li f’dawn iż-żminijiet, is-suġġett jitlob impenn u dedikazzjoni ħafna aktar minn suġġetti oħra. Quddiemna hemm sfidi ġodda li jirrikjedu tibdil kemm fil-preparazzjoni, kif ukoll fl-istrateġija iktar wiesa’ li rridu naddottaw flimkien biex inwasslu l-messaġġ Nisrani b’mod aktar effettiv.

Għaldaqstant, fid-disa’ sena se ndaħħlu sistema ta’ assessjar kontinwu li toffri benefiċċji ġodda lill-istudenti tagħna. F’din il-ħolqa għandkom issibu eżempji ta’ ‘school based assessment’ biex ikunu ta’ għajnuna għalikom.

Aktar informazzjoni prattika u eżempji tistgħu issibuha hawnhekk.

Għal darb’oħra nirringrazzjakom u j’Alla jkollkom vaganzi ta’ mistrieħ mistħoqq.

Ms Antoinette Laferla
Uffiċċjal Edukattiv

Spiritual Development in Schools

Stay up-to-date with the latest news, resources and tips on pastoral care and spiritual development in schools by visiting https://sds.mt/ or contacting Fr Reuben Gauci, coordinator for Religious Counsellors and Spiritual Development in Schools. Contact Fr Reuben at [email protected] to learn more about the services provided by SDS or visit https://sds.mt/request/ to apply for any of the services offered.

Żur il-Website tal-Edukazzjoni Reliġjuża:

Didàskalos 1/23

Issue No: 1/23  

Issue No: 1/23  

Kelma mid-Delegat

Rev. Dr Carl-Mario Sultana

Delegat tal-Konferenza Episkopali għall-Edukazzjoni Reliġjuża

Għeżież Għalliema tar-Reliġjon,

Ilu żmien ftit twil mhux ħażin li bdejt naħseb biex tinħoloq ħolqa ta’ nformazzjoni bejnietna biex inkunu infurmati b’dak li jkun għaddej, u bil-ħidma ta’ xulxin. Kien hawn li nibtet l-ideja li jkollna din il-forma ta’ newsletter bl-isem ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ – li bl-alfabet tagħna tinqara Didàskalos. Din hija kelma bil-lingwa Griega li tfisser Għalliem b’riferenza għal Ġesù l-akbar għalliem u li hu l-mudell tal-għalliema kollha speċjalment dawk tal-Edukazzjoni Reliġjuża.

Huwa l-ħsieb tiegħi li ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ toħroġ kull xahrejn u b’hekk iżżommna mhux biss infurmati dwar dak li jkun qed jiġri, imma wkoll f’kuntatt ma’ xulxin minn żmien għal żmien. Fiha mhux se jkun hemm xi kontenut li wieħed irid jagħmel xi sforz biex jaqra u jifhmu, imma jagħtina ftit ħjiel ta’ dak li jkun għaddej madwarna. Fiha, minbarra l-kelma tad-Delegat se jkun hemm ukoll informazzjoni ppreparata minn kulleġġi u skejjel differenti għal kull ħarġa li fiha naraw dak li jkun għaddej jew xi prattiċi tajba fit-tagħlim tar-Reliġjon li tajjeb li jinqasmu mal-oħrajn.

Ejjew niftakru li aħna lkoll għalliema tar-Reliġjon u l-ħidma tagħna rridu narawha wkoll fil-kuntest tal-iskola bħala spazju fejn issir l-edukazzjoni sħiħa tal-persuna, ibda minn dik li tagħti t-taħriġ biex l-istudent jasal fejn jixtieq hu/hi u tkompli f’dik l-edukazzjoni li tgħin lill-istudenti jiskopru lilhom infushom u jifhmu lilhom infushom fid-dawl ta’ dak li aħna nemmnu fih. Fil-fatt huwa fid-dawl tal-missjoni ta’ salvazzjoni ta’ Ġesù li l-bniedem jista’ jagħraf u jifhem lilu nniffsu b’mod aktar sħiħ bħala maħluq fuq ix-xbieha ta’ Alla, u li mhux destinat biex ħajtu tieqaf u tispiċċa f’din id-dinja, imma maħluq biex igawdi lil Alla għal dejjem. Hija din il-missjoni li għandna fl-Edukazzjoni Reliġjuża: li ngħinu lill-istudenti jagħarfu min huma tassew.

Jekk xi ħadd ikun irid jikkuntattjani dejjem jista’ jsibni fuq in-numru 79603872 jew bl-email [email protected]

Mill-Iskejjel Tagħna.....

Attivitajiet reliġjużi fil-Kulleġġ San Ġorġ Preca, Skola Medja, il-Blata l-Bajda.

Education is the movement from darkness to light.

Allan Bloom

Ladarba l-edukazzjoni għandha tkun ħolisitika u nolqtu kull qasam u kull aspett tal-ħajja tal-istudent, wieħed ma jistax ma jagħtix ukoll importanza lill-ispiritwalità u kif dawk il-valuri li nitgħallmu fil-klassi jiġu applikati fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.

Għal dan il-għan, apparti l-lezzjoni tar-Reliġjon, isiru numru ta’ attivitajiet matul is-sena fosthom:

Kif ċertu studenti jibdew jikbru u jimmaturaw, jibdew jikbru wkoll il-mistoqsijiet li kull bniedem isaqsi, fosthom dwaru nnifsu, dwar l-univers u dwar dak kollu li ma nistgħux nagħtu spjegazzjoni għalih. Għalhekk jibdew ifittxu biex jispjegaw il-valur tagħhom infushom, is-sens ta’ identità personali u l-għan u l-iskop ta’ din il-ħajja.

F’dawn l-ispazji ta’ talb l-istudenti, ikollhom iċ-ċans, f’ambjent kwiet u seren isaqsu dawn il-mistoqsijiet, u jkollhom l-opportunità biex igawdu minn mumenti ta’ riflessjoni, b’oppost għall-ħajja mgħaġġla tal-lum li ftit toffri dan.

Dan isir permezz ta’ attivitajiet differenti u kreattivi li jolqtu lill-istudenti. Ġeneralment ikunu marbuta l-aktar ma’ żmien l-Avvent jew ir-Randan, ispirati wkoll minn ġrajjiet kurrenti li jkunu qed jiġru fid-dinja. F’kull spazju ta’ talb l-istudenti jkunu mistiedna jirriflettu fuq l-inġustizzji, il-maħfra, l-imħabba, u l-gratitudni fost affarijiet oħra.

Ħafna studenti jibbenefikaw minn dawn l-ispazji ta’ talb, tant li ħafna jkunu jixtiequ jerġgħu jiġu u jesperjenzaw dawn il-mumenti li għalkemm qosra, joffrulhom ftit kalma u kuntentizza li forsi fil-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum mhux dejjem isibu.

Kull ġimgħa fl-iskola tagħna jattendi wkoll direttur spiritwali fejn ikun disponibbli u l-istudenti jkunu jistgħu jattendu ħdejh, jitkellmu miegħu, jieħdu parir, u anke jingħata s-servizz tal-Qrar.

Xi drabi wkoll id-Direttur Spiritwali jattendi fil-klassijiet fejn l-istudenti f’ambjent aktar komdu jkunu jistgħu jitkellmu mal-Qassis u anke jgħaddu xi ħsibijiet qosra.

Fi żmien il-Milied u żmien id-Duluri fir-Randan tiġi wkoll organizzata quddiesa, li tkun immexxija mill-istudenti stess, u uħud mill-istudenti jingħataw ir-rwol ta’ letturi, oħrajn biex jarmaw, u xi wħud jingħaqdu wkoll mal-Kor biex janimaw il-Quddiesa.

Marbuta wkoll mas-sillabu tar-Reliġjon, isiru wkoll xi ħarġiet biex l-istudenti jsaħħu dak li tgħallmu fil-klassi. Eżempju ta’ ħarġiet huma dawra mal-Belt Kapitali fejn naraw knejjes ta’ denominazzjonijiet differenti, inżuru wirjiet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa, u anke naslu wasla sal-kappella tal-Museum tal-Blata l-Bajda fejn l-istudenti jkollhom iċ-ċans jaraw fejn hemm midfun il-qaddis Malti San Ġorġ Preca, li għalih hu msemmi l-kulleġġ tagħna.

Dawn l-attivitajiet li jsiru matul is-sena skolastika se jgħinu lill-istudent biex jikber b’mod sħiħ, isir jaf aktar lilu nnifsu, u jiskopri lil Alla f’ħajtu, sabiex dawk il-valuri li jkun qiegħed jitgħallem fil-klassi ikun jista’ jgħixhom f’ħajtu u anke jwassalhom lil ħaddieħor.

Kulleġġ Maria Reġina, Skola Medja, Naxxar

Fil-Milied li għadda, għat-tieni sena konsekuttiva saret il-purċissjoni tal-Bambin madwar l-iskola, fuq l-istil u l-ħsieb ta’ San Ġorġ Preca. Dan sar bis-sehem tal-istudenti li refgħu il-Bambin u oħrajn li libsu kostumi ta’ karattri Bibbliċi, akkumpanjati minn mużika tal-Milied.

L-iskola Medja tan-Naxxar kienet ukoll l-ewwel skola f’Malta li laqgħet ir-relikwa taż-żagħżugħ beatu Carlo Acutis. L-istudenti ingħataw informazzjoni fuq il-ħajja qasira taż-żagħżugħ, kif ukoll qattgħu ftit mumenti ta’ talb quddiem l-Ewkaristija. Din l-attività ntlaqgħet tajjeb ferm mill-istudenti u l-għalliema tal-iskola.

Jibqa’ l-fatt li din is-sena se tkun partikolari għad-Dipartiment tar-Reliġjon wara li l-Kap tal-Iskola is-Sinjura Corinne Cilia ġentilment approvat żewġ inizjattivi sbieħ biex isiru fl-istess iskola. L-ewwel hi l-użu ta’ kamra li ġiet arredata biex tintuża bħala spazju ta’ talb għall-istudenti kollha. Dan kien proġett li kellu jiġi pospost minħabba l-pandemija iżda finalment issa wasal fl-aħħar stadju tiegħu.

L-inizjattiva l-oħra hi r-restawr ta’ skultura tal-Madonna li tinsab fl-iskola. Din l-iskultura xogħol l-artist magħruf Ganni Bonnici (1932-2019) kellha bżonn kbir ta’ attenzjoni u restawr. Wara li nqalgħet minn postha, is-Sur Carmel Bonello, għalliem tal-arti fl-istess skola ħa ħsieb ir-restawr tagħha, biex issa titwaħħal f’post aktar addattat, anke minħabba l-fatt li l-Kulleġġ li l-iskola tagħmel parti minnu, jġib l-isem ta’ Maria Regina.

Prayer Spaces (Spazji ta’ Talb)

Kif ċertu studenti jibdew jikbru u jimmaturaw, jibdew jikbru wkoll il-mistoqsijiet li kull bniedem isaqsi, fosthom dwaru nnifsu, dwar l-univers u dwar dak kollu li ma nistgħux nagħtu spjegazzjoni għalih. Għalhekk jibdew ifittxu biex jispjegaw il-valur tagħhom infushom, is-sens ta’ identità personali u l-għan u l-iskop ta’ din il-ħajja.

F’dawn l-ispazji ta’ talb l-istudenti, ikollhom iċ-ċans, f’ambjent kwiet u seren isaqsu dawn il-mistoqsijiet, u jkollhom l-opportunità biex igawdu minn mumenti ta’ riflessjoni, b’oppost għall-ħajja mgħaġġla tal-lum li ftit toffri dan.

Dan isir permezz ta’ attivitajiet differenti u kreattivi li jolqtu lill-istudenti. Ġeneralment ikunu marbuta l-aktar ma’ żmien l-Avvent jew ir-Randan, ispirati wkoll minn ġrajjiet kurrenti li jkunu qed jiġru fid-dinja. F’kull spazju ta’ talb l-istudenti jkunu mistiedna jirriflettu fuq l-inġustizzji, il-maħfra, l-imħabba, u l-gratitudni fost affarijiet oħra.

Ħafna studenti jibbenefikaw minn dawn l-ispazji ta’ talb, tant li ħafna jkunu jixtiequ jerġgħu jiġu u jesperjenzaw dawn il-mumenti li għalkemm qosra, joffrulhom ftit kalma u kuntentizza li forsi fil-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum mhux dejjem isibu.

Il-Preżenza tad-Direttur Spiritwali fl-iskola

Kull ġimgħa fl-iskola tagħna jattendi wkoll direttur spiritwali fejn ikun disponibbli u l-istudenti jkunu jistgħu jattendu ħdejh, jitkellmu miegħu, jieħdu parir, u anke jingħata s-servizz tal-Qrar.

Xi drabi wkoll id-Direttur Spiritwali jattendi fil-klassijiet fejn l-istudenti f’ambjent aktar komdu jkunu jistgħu jitkellmu mal-Qassis u anke jgħaddu xi ħsibijiet qosra.

Quddiesa tal-Milied u tad-Duluri

Fi żmien il-Milied u żmien id-Duluri fir-Randan tiġi wkoll organizzata quddiesa, li tkun immexxija mill-istudenti stess, u uħud mill-istudenti jingħataw ir-rwol ta’ letturi, oħrajn biex jarmaw, u xi wħud jingħaqdu wkoll mal-Kor biex janimaw il-Quddiesa.

Ħarġiet marbuta mas-sillabu tar-Reliġjon

Marbuta wkoll mas-sillabu tar-Reliġjon, isiru wkoll xi ħarġiet biex l-istudenti jsaħħu dak li tgħallmu fil-klassi. Eżempju ta’ ħarġiet huma dawra mal-Belt Kapitali fejn naraw knejjes ta’ denominazzjonijiet differenti, inżuru wirjiet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa, u anke naslu wasla sal-kappella tal-Museum tal-Blata l-Bajda fejn l-istudenti jkollhom iċ-ċans jaraw fejn hemm midfun il-qaddis Malti San Ġorġ Preca, li għalih hu msemmi l-kulleġġ tagħna.

Dawn l-attivitajiet li jsiru matul is-sena skolastika se jgħinu lill-istudent biex jikber b’mod sħiħ, isir jaf aktar lilu nnifsu, u jiskopri lil Alla f’ħajtu, sabiex dawk il-valuri li jkun qiegħed jitgħallem fil-klassi ikun jista’ jgħixhom f’ħajtu u anke jwassalhom lil ħaddieħor.

Żur il-Website tal-Edukazzjoni Reliġjuża: